KURUMSAL
Þirketimiz, otomotiv ve beyaz eþya sektöründeki geliþime baðlý olarak Klips üretiminde otomotiv yan sanayi olarak yerini almýþtýr.
Firmamýz, kendi bünyesinde uzman personeliyle CAD ortamýnda tasarýmlar yaparak kalýplarýný yapmaktadýr.
Birlik Klips Ltd. Þti. ISO 9001:2000 kalite sistemi ile, sac þekillendirmedeki uzmanlýðý, ürün geliþtirme yeteneði ile müþteri memnuniyeti saðlamýþ, teknoloji ve insan kaynaklarý yatýrýmlarýyla da müþterilerinin tam güvenini kazanmýþtýr.
Her zaman en yeni teknolojiyi, en kaliteli malzemeyle buluþturan Birlik Klips, çaðdaþ pazarlama teknikleri ve biliþim teknolojilerini kullanarak müþterilerine hýzlý, düzenli ve hep en yüksek standartlarla ulaþmayý amaçlar.
Vizyonumuz:
Dinamik ve müþteri odaklý bir yapýya sahip olan Birlik Klips’in amacý; ulusal ve uluslararasý otomotiv sektörü baþta olmak üzere, elektrik, elektronik, beyaz eþya sektörlerine klips üretim, satýþ ve pazarlamasýnda öncü olmak, iç pazardaki baþarýsýnýn verdiði güçle, pazardaki yerini daha da saðlamlaþtýrarak dünyada da tanýnmaktýr.
Misyonumuz:
Ülkemizi uluslar arasý platformda temsil etmek, müþterilerimize en iyi kaliteyi sunmaktýr.
 
 
 
Sertifikalarýmýz